Laboratórium FIB-SEM

Laboratórium je vybavené dvojzväzkovým systémom Thermo Scientific Scios 2 DualBeam, ktorý v sebe kombinuje skenovaciu elektrónovú mikroskopiu a fokusovaný iónový zväzok. Hlavné časti mikroskopu sú elektrónový stĺpec, iónový stĺpec, nanomanipulátor a detektor röntgenového žiarenia EDS.

Zariadenie používa Schottkyho emisnú katódu a elektrostatické šošovky, čo umožňuje analýzy materiálov vo vysokom rozlíšení, vrátane magnetických a nevodivých, pre prvkovú analýzu používa EDS detektor. Fokusovaný iónový zväzok poskytuje možnosť opracovávať vzorky iónmi gália.

Mikroskop je používaný hlavne na analýzu vzoriek v režime SEM (skenovacia elektrónová mikroskopia), EDS (energeticko disperzná spektroskopia využívajúca röntgenové žiarenie na identifikáciu materiálového zloženia), mechanické opracovávanie vzoriek (nanoštruktúrovanie a 3D EDS analýzy) a prípravu tenkých lamiel pre TEM mikroskopiu.

Thermo Scientific Scios 2 DualBeam
Pozorovanie vzoriek:

Mikroskop je na pozorovanie vzoriek vybavený viacerými detektormi:

 • detektor sekundárnych elektrónov v komore (ET-SED)
 • detektor elektrónov v režime nízkeho vákua (10 – 500 Pa)
 • detektory elektrónov v stĺpci (segmentovaný dolný detektor T1, horný detektor T2)
 • zasúvateľný segmentový detektor spätne odrazených elektrónov (DBS)
 • zasúvateľný STEM detektor

Mikroskop je vybavený 5-osovým stolčekom:

 • rozsah pohybu osí xy: 110 mm
 • pohyb v smere osi z: 65 mm
 • rotácia: 360°
 • rozsah náklonu osí -15° až 90°
 • max. výška vzorky: 85 mm
 • max. rozmery vzorky 110 x 110 mm

Rozlíšenie elektrónového zväzku pri optimálnej pracovnej vzdialenosti:

 • 0,7 nm pri 30 keV STEM
 • 1,4 nm pri 1 keV

Rozlíšenie iónového zväzku:

 • 3 nm pri 30 kV
SEM merania:
SWCNTs (Jednostenné uhlíkové nanorúrky) v režime sekundárnych elektrónov
Snímka MoS2 vrstiev v sekundárnych elektrónoch deponovaných metódou exfoliácie na zlaté nanočastice. Deponované MoS2 vrstvy sú pre zlaté nanočastice čiastočne priehľadné.