O nás

Centrum pre Nanodiagnostiku Materiálov

Laboratóriá boli vybudované vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, z roku 2013, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Činnosť laboratórií bola zahájená v roku 2015.

Centrum sa zaoberá analýzou mikro/nanoštruktúr a systémov pre mikro/nanoelektronické aplikácie, senzoriku, fotoniku, elektroniku, medicínu, geológiu, materiálové inžinierstvo a životné prostredie. Analýza rozhraní je možná na subangströmovom leveli. Zariadenia poskytujú možnosť skúmania:

  • chemického zloženia materiálov
  • štruktúry, defektov a kryštalografickej orientácie
  • povrchovej kontaminácie
  • 3D morfológie objektov v mikroškále/nanoškále
  • zloženia a kontaminácie rozhraní
  • hĺbkových koncentračných profilov

Medzi hlavné témy, ktorým sa pracovisko venuje patria:

  • Výskum interakcií objemových a 2D uhlíkových materiálov.
  • Výskum 2D materiálov – metódy ich prípravy suchým prenosom s minimom kontaminácie, analýzy nízkorozmerných materiálov elektrónovými spekroskopiami, zmena spektier v porovnaní s objemovými materiálmi, tvorba defektov v 2D materiáloch a ich spektroskopická charakterizácia.
Obrázok MoS2 zo SEM mikroskopu
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 284-wafer-15-Au-8.DEC-n2-phone-1024x913.jpg
Obrázok MoS2 z optického mikroskopu

Centrum poskytuje svoje kapacity pre výmenné pobyty študentov v rámci programu Erasmus, v ktorých sa môžu podieľať na našich výskumných témach.